• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysningar om søkjar

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar

Opplysningar om søkjar

Lag og organisasjonar som har aktivitetstilbod kan søkje kommunen om kulturmidlar. Det vert tildelt midlar til drift, arrangement, aktivitetar og prosjekt.

1. GENERELLE REGLAR

1.1. Kulturmidlane kan tildelast alle frivillige lag og organisasjonar som driv kulturarbeid i Lærdal kommune.

1.2. Kulturarbeid som vert drive regionalt kan få stønad dersom det har positiv verknad for innbyggjarane i Lærdal, og ikkje kjem inn under andre støtteordningar.

1.3. Organisasjonar som arbeider for medlemane sine yrkesinteresser eller økonomiske interesser, samt partipolitiske organisasjonar, har ikkje rett til stønad.

1.4. Enkelttiltak som konsertar, utstillingar, kulturkveldar eller andre kulturaktivitetar i kommunen, kan få tildelt midlar.

1.5. Alle lag og organisasjonar som søkjer stønad pliktar å legge fram vedtekter, budsjett og rekneskap på førespurnad. Leiar må underteikne søknaden. Ufullstendige søknader vert avslegne.

1.6 Einskildpersonar som driv ein kulturaktivitet som kjem innbyggjarane i kommunen til gode, kan også motta stønad.

1.7 Aktivitetar for barn og unge vert prioriterte.

1.8 Fylgjande lag har ein fast del av ramma: Lærdal idrettslag, Lærdal musikklag og Lærdal songkor. Summen vert innvilga etter søknad.


Det vil bli stilt strengare krav for tildeling til einskildpersonar og/eller der føremålet å karakteriserast som næring og/eller har eit kommersielt siktemål.

Type søkjar
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader